narinshop.com

ข้อมูลการชำระเงิน

คุณนรินทร์  แซ่ฉิ่น 

ธ.กรุงเทพ  สาขา นายายอาม 

บัญชีออมทรัพย์  440-084-9099

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

สิริพันธ์ วงค์แหลมสิงห์

407-3-63790-3

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

สิริพันธ์ วงค์แหลมสิงห์

985-0-15341-5

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

สิริพันธ์ วงค์แหลมสิงห์

017-1-84526-2

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

สิริพันธ์ วงค์แหลมสิงห์

407-3-63790-3

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

สิริพันธ์ วงค์แหลมสิงห์

985-0-15341-5

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

สิริพันธ์ วงค์แหลมสิงห์

017-1-84526-2

( ออมทรัพย์ )

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

สิริพันธ์ วงค์แหลมสิงห์

407-3-63790-3

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

สิริพันธ์ วงค์แหลมสิงห์

985-0-15341-5

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

สิริพันธ์ วงค์แหลมสิงห์

017-1-84526-2

( ออมทรัพย์ )